Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ - 《ᠰᠠᠪᠠᠷᠳᠠᠩ》 ᠪᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; 《ᠰᠠᠪᠠᠷᠳᠠᠩ》ᠪᠢᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ - 《ᠰᠠᠪᠠᠷᠳᠠᠩ》 ᠪᠢᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠲᠤᠤᠪᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn