Paper Information


Title ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠬᠣᠪᠢ
Keyword ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠡ
Abstract ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠩ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠰᠢᠳᠦᠯᠴᠡᠭᠡ ᠳᠥ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn