Paper Information


Title 《ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ》ᠪᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠭᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠡᠬᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠪᠢᠰᠭᠠᠯᠳᠤ
Keyword ᠳ᠋ᠤᠭᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠤ; ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠦ
Abstract ᠳ᠋ᠤᠭᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠳᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃ 1997ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠤ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠳᠭᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠠᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳ᠋ᠠ‍ • ᠪᠤᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠴᠦ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠡᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn