Paper Information


Title ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ《ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ 》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠨᠢᠮ ᠡ
Keyword 《ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ 》; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ; ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠡ
Abstract 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂《ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ》 ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn