Paper Information


Title ᠴᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ
Creator ᠳ᠋‍᠂ ᠪᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠴᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ; ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ; ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠎ᠠ; ᠬᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ; ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ; ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠴᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠲᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2006年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn