Paper Information


Title 《ᠠᠨᠳᠤᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠯ ᠠ》ᠪᠡ 《ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠽᠠ‍᠂ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 《ᠠᠨᠳᠤᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠯ ᠠ》; 《ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》
Abstract 《ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠴᠤᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠲᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ《ᠠᠨᠳᠤᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠯ ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn