Paper Information


Title ᠫᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ ; ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ
Keyword ᠫᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠋ ᠠ 
Abstract ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠫᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠨᠤᠷᠱᠤᠤ ᠰᠤᠨᠵᠢᠭᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠳᠤ ᠤ᠌ᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn