Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ  ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠣᠳᠤ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ; ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠲᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ; ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠯᠠᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn