Paper Information


Title 《ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠ‍᠂ ᠭᠤ‍᠂ᠯᠤᠲ᠋ᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠡᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn