Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ《ᠶᠸ ᠵᠢᠢ ᠬᠦᠸᠸᠰ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢ‍᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠶᠸ ᠵᠢᠢ ᠬᠦᠸᠸᠰ; ᠮᠣᠭᠠᠢ; ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract 《ᠶᠸ ᠵᠢᠢ ᠬᠦᠸᠸᠰ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃《ᠶᠸ ᠵᠢᠢ ᠬᠦᠸᠸᠰ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn