Paper Information


Title 《ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ》 ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠷ · ᠬᠤᠪᠢᠰ
Keyword 《ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ》; ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ》 ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ (ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ) ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 《ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ》 ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠤ ᠵᠤᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn