Paper Information


Title ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠣ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠮ᠂ᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ;ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ; ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ; ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠬᠣᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠂ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠬᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠡᠬᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn