Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠲᠤ‍᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠸᠠᠩᠴᠤᠭ
Keyword ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠵᠡᠡ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠡᠢᠨ᠂ ᠤᠮᠤᠭ ᠰᠦᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠭ᠋ ᠡ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠳᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠳᠤᠴᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠮ ᠡ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠳᠤᠳᠡᠭ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ᠂ ᠵᠤᠭ᠋ ᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠳᠤ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn