Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠡᠶ ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠲᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠡᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯᠡᠰᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ21 ᠳ ᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn