Paper Information


Title ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠢᠮᠦ
Creator ᠪᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠳᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠰᠵᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn