Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠯᠠᠬᠤ; ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠬᠤᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠲᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠦᠭᠡᠷ ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠤᠴᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn