Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠠᠬᠢ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ》 ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠰᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠩ
Keyword ᠬᠤᠸᠠᠷᠰᠮ; ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ; ᠮᠦᠬᠠᠮᠧᠳ᠋; ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠰᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ》 ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨᠰᠢ ᠳᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn