Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠰᠤᠵᠢᠨᠭᠤᠤ ᠠ; ᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ; ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ; ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ; ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠵᠢᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠲᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn