Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Creator ᠰᠡᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ; ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤ
Abstract ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠨᠠᠶᠠᠭᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠨᠢ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠶᠢᠨᠷ ᠲᠦᠪ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠬᠠᠨᠳᠦᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn