Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ 《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ;《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ; ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn