Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠭᠣᠶᠣᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ—ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠤᠭ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠰᠤᠷᠤᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ;ᠦᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ;ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷ ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ 》ᠶᠢᠨ《ᠬᠤᠲᠳᠭ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》 ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠭᠣᠶᠣᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn