Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ— ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ; ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ; ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ᠂ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠵᠤᠪᠰᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠬᠡᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn