Paper Information


Title ᠮᠡᠳ᠋ᠾᠶᠠᠮᠠᠺᠠ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ〕ᠱ᠍·ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠳᠠᠨ
Keyword ᠮᠡᠳ᠋ᠾᠶᠠᠮᠠᠺᠠ (ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ);ᠪᠦᠳ᠋ᠾᠨ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ;《ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ》
Abstract 《ᠮᠡᠳ᠋ᠾᠶᠠᠮᠠᠺᠠ》(《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ》) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠨᠲᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ》ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn