Paper Information


Title 《ᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ》 ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳ᠋᠂ ᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ; ᠬᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ; 《ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ》
Abstract 《ᠠᠯᠠᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ》ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠲᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn