Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠳᠤ ᠬᠢ《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ》ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠰᠡᠩᠭᠡ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ;《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ》ᠲᠦᠷᠢ; ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ ᠣᠨᠰᠢᠭᠴᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ 《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ》ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠴᠢᠷ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ 《ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ》ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸ᠋ᠨᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn