ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠳᠤ᠄ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ 60ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn