13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ — ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ《ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ》780ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn