ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠮ ᠠ ᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ — ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠴ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠦᠨ᠋ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn