ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠲᠤ ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ — ᠮ • ᠢᠳᠡᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ《ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩᠮᠢᠳᠤᠭ》᠂ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ》᠂《ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠤᠰ》ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn