《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠎——《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 》 ᠪᠠ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ


联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn